Articole

 

Remedii pentru ipoteza amânării de către autoritatea publică a implementării soluțiilor favorabile acordate plângerilor prealabile

I. Context Persoanele fizice sau juridice vătămate  printr-un act administrative unilateral au posibilitatea de a se adresa autorității publice competente, în termen de 30 de zile de la data comunicării, pentru revocarea acestuia integral

Citeste mai mult

Eliminarea controlului de legalitate exercitat de judecătorul delegat la înregistrarea în Registrul Comerțului și impactul acestei eliminări

În data de 26 Iulie 2022, Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial. Această lege va intra în vigoare începând cu 26 Noiembrie 2022.

Citeste mai mult

Divergențe societare: Normele legale aplicabile în cazul excluderii asociatului dintr-o societate

Societățile au la bază produsul acordului de voință al mai multor persoane care decid să conlucreze în cadrul acesteia, acord întărit de elementul afectiv esențial al contractului de societate – affectio societatis.

Citeste mai mult

Prescripția dreptului material la acțiune în executarea contractelor administrative

În acest material urmează să abordam un aspect de mare interes pentru societăți în ceea ce privește relația contractuală derulată cu o autoritate publică. 

Citeste mai mult

Achiziții publice: Ce sunt documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă și cum le contestăm?

Prin prezentul articol, vom aborda o chestiune de interes general pentru operatorii economici care participă în cadrul unor proceduri de achiziție publică.

Citeste mai mult

Succintă analiză privind obligația de cedare a terenurilor sau realizarea de investiții în baza documentațiilor de urbanism

Dezvoltarea oricărui proiect imobiliar presupune parcurgerea etapelor impuse de Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire conform Legii nr. 50/1991 și în același timp ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. În cele ce urmează, vom realiza o analiza succintă privind obligațiile instituite în sarcina beneficiarilor investițiilor de realizare a lucrărilor de amenajare menționate anterior prin intermediul documentațiilor de urbanism.

Citeste mai mult

Dreptul salariatului și a fostului salariat de a accesa online registrul general de evidență a salariaților

Tehnologia evoluează din ce în ce mai rapid iar consecințele acestui fapt se resimt inclusiv în domeniul juridic. În prezentul articol, vom expune modificările legislative survenite în domeniul dreptului muncii. Aceste modificări sunt de interes atât pentru angajatori cât și pentru salariați și foști salariați.

Citeste mai mult

Aspecte de interes în materia dreptului de autor cu privire la programele pentru calculator

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, „Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt: a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator”.

Citeste mai mult

Facilitarea și simplificarea procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor de naționalitate ucraineană de către angajatorii români

Invazia militară a Ucrainei de către Federația Rusă și amploarea afluxului masiv de persoane strămutate au avut un efect și asupra dispozițiilor legale din România. Acest lucru evidențiază încă o dată faptul că, între drept și societate există o legătură puternică, de interdependență.

Citeste mai mult

Obligația de informare din perspectiva intermedierii imobiliare

Tranzacțiile referitoare la imobile constituie unele dintre cele mai frecvente operațiuni în prezent, fie că acestea constau în închirieri sau în înstrăinări/achiziții imobiliare.

Citeste mai mult

Detașarea transnațională a salariaților. Condiții și implicații fiscale

Deși aparent problematica indemnizației de detașare acordată muncitorilor care prestează activitatea salariată pentru angajatorii Români, în străinătate, părea a fi de domeniul trecutului, în practica noastră am observat reluarea acestei teme de control în cadrul inspecțiilor fiscale.

Citeste mai mult

Despre invenții și brevetarea acestora

Brevetul de invenție reprezintă înscrisul oficial eliberat de un stat prin care se oferă protecție titularului unei invenții, fie aceasta un produs sau un procedeu.

Citeste mai mult

Posibilitatea anulării documentațiilor de urbanism

În vederea edificării oricărui imobil sau ansamblu imobiliar, autorizarea lucrărilor de construire conform Legii nr. 50/1991 va fi realizată doar în limitele prevăzute de documentațiile de urbanism (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu).

Citeste mai mult

Modalități de protecție împotriva modificărilor tarifelor energiei

La acest moment una dintre discuțiile recurente în societatea noastră este centrată pe problema creșterii tarifelor la energie, în ceea ce privește deopotrivă energia electrică, cât și gazele naturale.

Citeste mai mult

Simplificarea tranzacțiilor purtătoare de TVA: taxarea inversă

Taxa pe valoare adăugată („TVA”) este cu siguranță cea mai comună obligație fiscală, fiind în esență un impozit pe consum suportat de către consumatorul final al unui bun sau serviciu.  Aceasta este armonizată la nivel european, beneficiind de o reglementare comună în toate Statele Membre ale Uniunii Europene.

Citeste mai mult

Asocierea în participație – noțiune și analiză comparativă

Contractul de asociere în participație este definit de art. 1949 din Codul Civil drept: „contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde”.

Citeste mai mult

Implicațiile comunicării publice a operelor audio și/sau audiovizuale în lipsa deținerii licențelor specifice

Prin prezentul articol, vom aborda o chestiune de interes general pentru operatorii economici care difuzează materiale audiovizuale și/sau muzicale prin intermediul unor sisteme de sonorizare sau de redare imagini în incinta propriilor sedii sau puncte de lucru.

Citeste mai mult

Concilierea dreptului de proprietate privată cu utilitățile publice în domeniul energetic

Concilierea dreptului de proprietate privată cu utilitățile publice în domeniul energetic - interferența intre interesului public și cel privat

Citeste mai mult

Identitatea comercială

Identitatea comercială: Câteva considerații privind înregistrarea și protecția mărcilor

Citeste mai mult

Tardivitatea plângerii prealabile

În contextul dezvoltării continue a investițiilor imobiliare din România și edificarea unor ansambluri  imobiliare complexe, contestarea autorizațiilor de construire sau a altor acte administrative în materia urbanismului ridică veritabile probleme.

Citeste mai mult

Regimul special TVA

Taxa pe valoare adăugată (“TVA”) reprezintă obligația fiscală cea mai întâlnită în activitatea oricărei persoane juridice. Aceasta constituie în esență o taxă de consum, care se aplică aproape tuturor bunurilor și serviciilor cumpărate/vândute și care trebuie suportată, in principiu, de către consumatorul final.

Citeste mai mult

O nouă modalitate de intrare in legalitate a construcțiilor

Regula generală în legislația română este aceea a obligativității autorizării lucrărilor de construire,  conform art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (”Legea nr. 50/1991”). Aceasta regulă cunoaște excepții expres reglementate de norma referită anterior, precum aceea a realizării lucrărilor de conservare sau a lucrărilor ce privesc construcții cu caracter special (art. 1 alin. 3 din Legea nr. 50/1991).

Citeste mai mult

BULETIN LEGISLATIV: Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

În decursul zilei de 21.05.2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (în continuare „Legea nr. 62/2020”) în Monitorul Oficial al României nr. 425.

Citeste mai mult

Declararea stării de urgenţă - Procedura de convocare și întrunire a adunărilor generale

În contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2, Guvernul României a intervenit printr-o serie de măsuri punctuale, în vederea balansării dezideratului de asigurare a sănătății publice cu cel de auxiliere a activității operatorilor economici.

Citeste mai mult
Subscribe to Newsletter

Subscribe