Modalități de protecție împotriva modificărilor tarifelor energiei

20.01.2022

Modalități de protecție împotriva modificărilor tarifelor energiei

I. Context

La acest moment una dintre discuțiile recurente în societatea noastră este centrată pe problema creșterii tarifelor la energie, în ceea ce privește deopotrivă energia electrică, cât și gazele naturale.

Ca urmare, apreciem de interes prezentarea remediilor juridice relevante, apte de a asigura protecție clienților finali.

 

II. Exigențele legislative privitoare la tarifele practicate în domeniul energiei

Modificarea tarifelor se impune a fi efectuată cu respectarea deopotrivă a prevederilor contractuale, cât și a exigențelor pe care Legea nr. 123/2012 (în continuare și  „Legea energiei”) le instituie.

Cu prioritate, considerăm important a prezenta drepturile clienților, stabilite prin acest act normativ, drepturi a căror cunoaștere și exercitare este necesară în contextul creșterii exponențiale a tarifelor în domeniul energiei.

a. În ceea ce privește energia electrică

Astfel, observăm că se acordă protecție clientului final / consumatorului, care este definit drept orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu, potrivit art. (3) pct. 20 din Legea energiei.

În acest sens, notăm prevederile art. 62 alin. (1) lit. h)1, din Legea energiei potrivit cărora clientul final are dreptul de a-i fi notificată orice intenție de modificare a condițiilor contractuale, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Mai mult, potrivit art. 62 alin. (1) lit. h)3 din Legea energiei,  clientul final trebuie să primească informații transparente privind prețurile și tarifele practicate de către furnizorul său, drept ce este nuanțat în cuprinsul lit. h9) al normei antereferite. Această din urmă prevedere impune informarea consumatorului cu privire la costurile reale, ale energie electrice suficient de frecvent, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la consumul de energie.

Totodată, în privința clienților casnici, care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale, furnizorii de energie trebuie să pună la dispoziție, în mod gratuit, în conformitate cu art. 62 alin. (4) din Legea 123/2021, măsuri alternative pentru a evita întreruperea livrărilor de energie electrică, cu suficient timp înainte de data prevăzută pentru stoparea alimentării cu energie. Măsurile alternative constau în sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanță în domeniul energiei, planuri alternative de plată, consiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii privind întreruperea alimentării cu energie.

În vederea echilibrării dezechilibrului de putere existent între furnizor și clienții casnici, legiuitorul le permite acestora din urmă să schimbe furnizorul de energie, fără ca această conduită să poată atrage obligația achitării vreunui comision de schimbare.

b. În ceea ce privește gazele naturale

Prevederi similare celor anterior prezentate regăsim stabilite și în vederea protejării consumatorului final în materia gazelor naturale. Și în acest caz noțiunea de consumator / client final se referă la clientul care cumpără gaze naturale pentru uz propriu, fie el persoană fizică sau juridică.

Așadar, există o obligație generală a furnizorilor de gaze de a alimenta clientul final cu gaze naturale de o calitate specificată, la preturi rezonabile, instituită prin art. 143 alin. (1) lit. o) din Legea energiei. Litera a)1 din cuprinsul aceleiași norme obligă furnizorii, cu privire la clienții casnici (cei care nu folosesc energia în scopuri industriale), să asigure în permanență minimizarea costurilor, sens în care achizițiile de gaze naturale de către acești operatori trebuie efectuate cu respectarea acestei achiziții.

Tot în raport de modalitatea de stabilire a prețurilor, furnizorul trebuie să transmită clienţilor finali informaţii transparente privind tarifele practicate, explicând costurile reale ale gazelor.

Orice intenție de modificare a tarifelor trebuie comunicată de către furnizor consumatorului, în mod direct şi în timp util, cel târziu la sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării potrivit art. 143 alin. (1) lit. h) din Legea energiei.

De asemenea, art. 143 alin. (1) lit. g) din Legea energiei permite, pentru a proteja consumatorii de eventuale abuzuri ale operatorilor, schimbarea în mod gratuit a furnizorului de gaze naturale în termen de maxim 21 de zile de la data formulării unei solicitări în acest sens de către client. Așadar, cadrul legislativ împiedică apariția consumatorilor captivi.

c.  Remedii în ipoteza nerespectării exigențelor legale în materia tarifelor

Potrivit prevederilor Legii energiei, consumatorii au dreptul de a formula plângeri în ipoteza constatării unor încălcări ale prevederilor acesteia, adresate cu prioritate furnizorului, care are obligația de a institui un sistem intern în acest sens.

Mai mult, consumatorilor le este permis a se adresa direct ANRE (Autoritatea Naționale de Reglementare în domeniul Energiei) cu astfel de plângeri care vizează încălcarea Legii nr. 123/2012. Autoritatea urmează a efectua investigații în vederea soluționării sesizării, fiindu-i atribuit largi puteri în acest sens.

Astfel, orice încălcare a drepturilor anterior referite trebuie stopată prin utilizarea acestor mecanisme.

Ca ultim remediu, în ipoteza  arătăm că potrivit art. 93 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 123/2012, constituie contravenție practicarea de prețuri sau tarife neaprobate de ANRE și se sancționează cu amenzi a căror valoare este semnificativă. În acest sens, sunteți îndreptățiți să sesizați autoritatea.

Așadar, este interzis a se furniza energie electrică la un tarif excedentar celui ce a fost deja aprobat de către autoritatea competentă în materie cu privire la furnizorul în cauză.

 

III. Plafonarea tarifelor

a. Plafonarea pe cale legislativă

În contextul creșterilor tarifare ce au urmate liberalizării pieței energiei în anul 2021, a fost adoptată OUG 118/2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Aceasta vizează însă doar o serie de consumatori finali:

  • întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  • spitale publice şi private, unităţi de învăţământ publice şi private, precum şi creşe;
  • organizaţii neguvernamentale, precum şi unităţile de cult;
  • clienții casnici;
  • furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.

Schema de sprijin cuprinde pentru operatorii economici anteprecizați anumite exceptări de la plată, după cum urmează:

  • în cazul energiei electrice tariful de introducere/extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi acciza;
  • în cazul gazelor naturale contravaloarea costului de transport, tariful de distribuţie şi acciza. Așadar, prețul de achitat se va diminua doar.

Pentru clienții casnici, acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare încheiat.

Totodată, pentru toate categoriile referite, cu excepția operatorilor economici, au fost instituite și următoarele plafonări tarifare:

  • pentru energie electrică, prețul final facturat se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
  • pentru gaze naturale, preţul final facturat se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Ca soluție de avarie, potrivit art. 180 din Legea energiei, în situaţia unui dezechilibru major între cerere şi ofertă şi/sau a unei disfuncţionalităţi evidente a pieţei de gaze naturale, Guvernul, la propunerea ANRE şi cu avizul Consiliului Concurenţei, poate limita creşterea excesivă a preţurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

b. Plafonarea provizorie de către instanțele de judecată

La acest moment însă, deși prețul excesiv al energiei este de notorietate, intervenția legiuitorului prin activarea mecanismelor anteprecizate întârzie să apară.

Drept urmare, o practică inovatoare a fost creată de către instanțele judecătorești: tarifele energiei electrice au fost plafonate provizoriu pe calea ordonanței președințiale.

Învederăm în acest sens Sentința nr. 141 din 17 decembrie 2021 a Tribunalului Comercial Mureș.

Speța dedusă judecății viza suspendarea provizorie, pe calea ordonanței președințiale, a efectelor unei notificări emisă de un furnizor de gaze naturale clientului său, notificare prin intermediul căruia acestuia i se aducea la cunoștință modificarea unilaterală a preţului de furnizare începând cu 01.01.2022. Această modificare a fost justificată prin creșterea prețurilor gazelor naturale. Consecința neacceptării acestei modificări era încetarea contractului de furnizare.

Tribunalul Comercial Mureș a considerat a fi îndeplinite cele patru condiții pentru emiterea ordonanței președințiale , instituite de art. 997 Cod Procedură Civilă: aparența dreptului, urgența, necesitatea prevenirii unei pagube iminente și caracterul vremelnic al măsurii solicitată a se dispune.

Primul aspect cercetat a fost aparența dreptului. Instanța a reținut în acest sens că furnizorul nu a demonstrat existența unei creșteri a prețului de achiziție directă a gazului, din luna octombrie 2021 şi până în prezent, mai ales prin raportare la adoptarea OUG nr. 118/2021.

Furnizorul nu a prezentat date concrete în notificare, privind situaţia pieţei, cum ar fi modificarea preţului de achiziţie a gazelor naturale pe care le cumpără el însăşi. Astfel de date certe nu au fost prezentate nici în faţa instanţei.

Prin urmare, instanța  a constat că majorarea preţului contractual nu are un fundament faptic.

În consecinţă, instanţa constată aparența dreptului consumatorului de a beneficia de furnizarea gazelor naturale în temeiul contractului între părţi la ultimul preţ convenit de către aceştia prin ultimul act adițional perfectat. A fost cenzurată astfel modificarea unilaterală a tarifelor.

Mai mult, având în vedere că sancțiunea neacceptării modificări de tarif este chiar încetarea furnizării, instanța a notat existența unui risc ca producţia şi ritmul de funcţionare al clientul să fie iremediabil compromise, prin blocarea activității de producție, aspect care inevitabil ar duce la falimentul societății consumatoare.

Așadar, în mod evident o pagubă iminentă urma a se produce la 01.01.2021, la mai puțin de 2 săptămâni de la momentul judecării cauzei, fiind deci îndeplinită și condiția urgenței.

Totodată, consumatorul a intentat, în paralel, o acțiune în anularea notificării. Suspendarea efectelor acestui act unilateral a fost solicitată până la finalizarea dosarului antereferit, sens în care măsurile solicitate pe calea ordonanței președințiale au fost apreciate a avea un caracter vremelnic.

Ca urmare a îndeplinirii tuturor condițiile prevăzute de lege, instanța a admis cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale și a dispus suspendarea efectelor notificării, cu titlu provizoriu, cenzurând implicit modificarea tarifară.

Astfel, atât timp cât majorarea tarifară nu a fost justificată, observăm că instanțele au intervenit și au suspendat provizoriu punerea în practică a acesteia. Această practică a fost confirmată și de Tribunalul Specializat Cluj, prin intermediul Sentinței civile nr. 77/2022 pronunțată la 13 ianuarie 2022.

 

IV. Concluzii

Concluzionând, observăm că anumite mecanisme de ținere sub control a prețului există în legislația noastră, sens în care sfătuim persoanele care pot fi încadrate drept consumatori finali sau consumatori casnici să utilizeze de aceste remedii în vederea asigurării unei protecții adecvate împotriva modificărilor unilaterale și arbitrare ale tarifelor energiei.

 

MAXIM / Asociații

Av. Alexandra Tomuța

19.01.2022

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe