Dreptul salariatului și a fostului salariat de a accesa online registrul general de evidență a salariaților

12.07.2022

I. Context

Tehnologia evoluează din ce în ce mai rapid iar consecințele acestui fapt se resimt inclusiv în domeniul juridic. În prezentul articol, vom expune modificările legislative survenite în domeniul dreptului muncii. Aceste modificări sunt de interes atât pentru angajatori cât și pentru salariați și foști salariați.

Noile dispozițiile legale, pe care le vom prezenta în continuare, au și vor avea ca și efect simplificarea procedurii de obținere a datelor din registrul general de evidență a salariaților.

 

II. Despre registrul general de evidență a salariaților[1] și procedura de obținere a datelor înscrise în acesta de către salariat sau un fost salariat

a)  Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 144/2022 din 23.05.2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:

,,Codul muncii reglementează, în legătură cu contractul individual de muncă, un formalism de informare sau de evidență, precizând în art. 34 obligația angajatorului de a-l înregistra în registrul general de evidență a salariaților, pe care este ținut să îl înființeze.’’[2]

Articolul 34 din Codul muncii este cel care stabilește regulile cu privire la funcționarea ReviSal. Astfel, la alin. (1) se prevede că, fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență a salariaților.

Registrul general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial.

De asemenea, Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde:

  • elementele de identificare ale tuturor salariaţilor;
  • data angajării;
  • funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative;
  • tipul contractului individual de muncă;
  • salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
  • perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă;
  • perioada detaşării;
  • data încetării contractului individual de muncă;

Importantă este aici și H.G. nr. 905/2017 privind registrul de evidență a salariaților, care stabilește metodologia de înființare a registrului și de completare a acestuia.

La art. 3 din H.G. nr. 905/2017 sunt prevăzute, în mod explicit,mențiunile care trebuie să fie cuprinse în Registrul de evidență a salariaților.

De asemenea, la art. 4 din H.G. menționată anterior s-au stabilit termenele până la care trebuie transmis registrul către inspectoratul teritorial de muncă care diferă în funcție de mențiunile despre care este vorba. Spre exemplu, datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

În continuare, registrul se păstrează la domiciliul, respectiv sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziția inspectorului de muncă sau oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

Eliberarea unui document, care să ateste activitatea desfășurată de către salariat sau fost salariat, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate se obține la solicitarea salariatului sau a fostului salariat. Acestei solicitări îi corespunde obligația angajatorului de a elibera documentul solicitat.

În caz de încetare a activității angajatorului, registrul se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială se afla sediul sau domiciliul angajatorului, după caz.

În situația în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

b) Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 144/2022:

Noutățile introduse prin această lege privesc mențiunile din registrul general de evidență a salariaților și dreptul salariaților și a foștilor salariați de a accesa online registrul.

Astfel că, pe lângă mențiunile deja enumerate în art. 34 alin.(3) din Codul muncii, s-a introdus și mențiunea cu privire la nivelul și specialitatea studiilor absolvite.

Totodată, modificarea importantă și de interes este aceea că, registrul general de evidenţă a salariaţilor este accesibil online pentru salariaţi sau foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru.

De asemenea, vechimea în muncă și/sau în specialitate poate fi dovedită și cu extrasul din registru.

La art. II s-a stabilit faptul că, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc: procedura de acces online a salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registru, modalitatea de generare şi descărcare a extrasului, precum şi condiţiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau în specialitate.

Astfel că, de acum înainte, salariații nu vor mai trebui să apeleze, la fel ca până la adoptarea Legii nr. 144/2022, fie la angajator, fie la inspectoratul teritorial de muncă pentru a obține datele respective.

Până în prezent, procedura era reglementată la art. 7 alin. (6) din H.G. 905/2017 respectiv, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligaţi să îi elibereze acestuia un extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

În situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Fapta angajatorului care nu eliberează documentele potrivit legii, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

 

III. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind Procedura de acces online, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitatea

La data de 4 iulie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, astfel cum s-au introdus prin Legea nr. 144/2022.

La art. 2 s-a stabilit că, în vederea asigurării accesului online la datele din registru, salariatul sau fostul salariat se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de muncă sau prin împuternicit, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei, după cum urmează:

a) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;

b) la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/și-au desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

c) inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

De asemenea, cei care dețin semnătura electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această semnătură, inspectoratului teritorial de muncă.

Pentru a obține numele de utilizator și parola sunt necesare următoarele documente: solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, conform modelului din anexă, cartea de identitate, în original sau scanată, procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original.

Totodată, s-a stabilit că, vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator.

Până la data achiziționării noului sistem informatic care va permite persoanelor accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze la solicitarea scrisă a acestora, un extras din registru în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.

Procedura reglementată prin proiectul de hotărârea de guvern va intra în vigoare odată cu intrarea în exploatare a sistemului informatic aferent Registrului general de evidență a salariaților, a cărui implementare se derulează conform Planului Național de Redresare și Reziliență.

 

IV. Concluzii

În concluzie, modificările intervenite prin Legea nr. 144/2022 au fost necesare pentru a facilita posibilitatea salariatului și a fostului salariat de a obține, într-un interval mai scurt de timp, un extras din registrul general de evidență a salariaților.

Posibilitatea de a accesa online acest registru este o modalitate așteptată și mult mai benefică pentru salariați sau foști salariați, care au nevoie de datele personale pentru un nou loc de muncă sau pentru diferite alte situații.

Astfel cum s-a prevăzut și în Expunerea de motive[3], această inițiativă legislativă are drept scop simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea procedurii de obținere a unui extras din registrul de evidență a salariaților. Registrul devine pe această cale accesibil online, în orice moment, oricărui angajat/fost angajat.

Concluzionând, accesul este acum unul simplificat și necondiționat de consimțământul angajatorilor sau al inspectoratului teritorial de muncă.

 

MAXIM / Asociații

Av. Diana Fechete

13.07.2022[1] ReviSal
[2] F. Roșioru - ,,Drept individual al muncii’’, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p.322
[3] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?nr=458&an=2021

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe