Eliminarea controlului de legalitate exercitat de judecătorul delegat la înregistrarea în Registrul Comerțului și impactul acestei eliminări

17.11.2022

I. Context

În data de 26 Iulie 2022, Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial. Această lege va intra în vigoare începând cu 26 Noiembrie 2022.

Printre cele reglementate de legea menționată anterior se regăsește și procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului.

În prezentul articol, urmează să abordăm o chestiune de interes general în ceea ce privește procedura prealabilă în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului și organul abilitat să o realizează.

 

II. Despre controlul legalității actelor sau faptelor care se înregistrează în registrul comerțului

a) Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 265/2022 din 26 Iulie 2022

Potrivit art. 37 din Legea nr. 31/1990 ,,(1) Controlul legalității actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului se exercită de justiție printr-un judecător delegat. (2) La începutul fiecărui an judecătoresc, preşedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerţului unul sau mai mulţi judecători ai tribunalului."

Controlul de legalitate este reglementat și de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului ,,Controlul legalităţii operaţiunilor efectuate de oficiul registrului comerţului se face de către unul dintre judecătorii tribunalului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, delegat anual de preşedintele acestui tribunal. (2) Judecătorul delegat va controla operaţiunile registrului comerţului cel puţin o dată pe lună.’’

În prezent, cu toate că articolele redate mai sus atribuie în sarcina judecătorului delegat competența de a efectua acest control, în realitate prin Ordonanța de Urgență nr. 116/2009 această competență a fost transmisă.

Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 ,,Competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat aparţine, până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.’’

Ordonanța de urgență menționată anterior a intrat în vigoare în 14 Ianuarie 2010 și este în vigoare până în 25 Noiembrie 2022 când va intra în vigoare legea care face obiectul prezentului articol.

Printre motivele care au stat la baza transferului acestei competențe de la judecătorul delegat la directorul oficiului registrului comerțului se regăsește necesitatea remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comerțului. Acest blocaj avea ca și rezultat nerespectarea drepturilor comercianților, cu consecințe pentru circuitul comercial.

De asemenea, efectul dorit prin această ordonanță a constat în decongestionarea activității judiciare prin luarea unor măsuri de remediere a supraîncărcării precum și respectarea termenelor de soluționare sau eliberare a anumitor certificate sau documente.

În continuare, în conformitate cu art. 6 alin. (1) din ordonanța menționată, ,,În soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate autorizează, prin rezoluţie, constituirea societăţilor comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, a publicităţii, precum şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiilor-tip pe propria răspundere.’’

Împotriva acestei rezoluții se poate formula o plângere în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru părți și de la data publicării în Monitorul Oficial al actului modificator al actului constitutiv pentru orice altă persoană interesată. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează instanţei plângerea.

Conform celor susținute în doctrină[1] ,,Odată eliminat judecătorul delegat din procedura înmatriculării nu mai putem vorbi însă de un control al legalității actelor și faptelor, procedura devenind una a controlului administrativ.’’ Astfel, procedura este una pur administrativă ,,ceea ce ar trebui să facă Oficiul registrului comerțului fiind exclusiv o verificare a depunerii de către societate a documentelor cerute de Normele registrului comerțului. Verificarea ,,dosarului’’ (setul de declarații-tip, acte doveditoare și avize) și încasarea taxelor legale în vederea autorizării reprezintă un fapt administrativ.’’

Aceeași interpretare este reținută și de către Tribunalul Comercial Mureș[2] unde s-a reținut de către instanța de judecată că substituindu-se Directorului ORCT poate verifica doar îndeplinirea elementelor necesare înregistrării actelor și faptelor de comerț în Registrul Comerțului. Totodată, s-a reținut că instanța nu poate efectua controlul legalității actelor care se înregistrează în Registrul Comerțului, putând efectua doar un control de legalitate formal, sub aparența legalității.

b) Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 265/2022

Printre noutățile aduse de această lege se regăsește abrogarea art. 37 din Legea 31/1990 prin care controlul legalității actelor și faptelor care se înregistrează în registrul comerțului era stabilit în sarcina judecătorului delegat.

De asemenea, s-a reglementat procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești.

Astfel, a fost reglementat și statutul registratorului de registrul comerțului. Potrivit art. 28 ,,(1) Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului. (2) Registratorul soluționează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerțului și alte cereri privind înregistrarea în registrul comerțului.’’

În continuare, potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) prin ,,înregistrare’’ se înțelege orice operațiune de înscriere în registrul comerțului care cuprinde:

1. înmatricularea în registrul comerțului a persoanelor juridice supuse, potrivit legii, acestei obligații;

2. înregistrarea în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale;

3. înregistrarea în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice, a sucursalelor persoanelor juridice române sau străine supuse, potrivit legii, acestei obligații;

4. înscrierea de mențiuni în registrul comerțului cu privire la actele și faptele pentru care legea prevede această obligație, înscrierea de mențiuni cu privire la depunerea de acte, înscrierea de mențiuni privind depunerea declarațiilor-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare a datelor cuprinse în acestea;

5. înscrierea în registrul comerțului a unor operațiuni prevăzute de lege, comunicate de autoritatea sau instituția publică competentă;

Printre atribuțiile menționate la art. 30 din Legea nr. 265/2022 registratorul este cel care verifică cererile de înregistrare și alte cereri privind înregistrarea în registrul comerțului, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora, în vederea asigurării respectării legale pentru înregistrarea solicitată.

Astfel, prin abrogarea articolului 37 din Legea nr. 31/1990 și reglementarea statutului registratorului a operat o altă transmitere a competenței cu privire la realizarea controlului de legalitate. S-a prevăzut expres eliminarea controlului de legalitate din sarcina judecătorului delegat și s-au abrogat dispozițiile cu privire la realizarea controlului legalității de către directorul Oficiului Registrului Comerțului prevăzute de O.U.G. nr. 116/2009.

Importanța Registrului comerțului a fost reținută și în Expunerea de motive unde s-a menționat că acesta este o componentă esențială în funcționarea mediului de afaceri având în vedere că societățile dobândesc personalitate juridică de la înmatriculare.

Tot prin Expunerea de motive s-a făcut trimitere la modificarea esențială a procedurii de înregistrare intervenită în anul 2009 prin care a fost înlocuit controlul judiciar prealabil înregistrării cu un control realizat de oficiul registrului comerțului.

Astfel, începând cu 26 Noiembrie 2022, procedura de control prealabil înregistrării se va realiza de către registratori, pe bază de înscrisuri.

Importanța acestei modificări constă în aceea că astfel se elimină posibilitatea formulării cererilor de intervenție în procedura de înregistrare, terții la fel ca și solicitantul înregistrării, au un remediu ulterior soluționării cererii de înregistrare, și anume plângerea împotriva încheierii registratorului.

 

III. Concluzii

În concluzie, prin această nouă organizare a competenței de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului se dorește reducerea duratei de realizare a formalităților cerute de lege.

De asemenea, se poate remarca existența unei tendințe de simplificare a formalităților prin renunțarea la anumite etape odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2022 precum și uniformizarea procedurilor de înregistrare pentru toate categoriile de persoane fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului.

 

MAXIM / Asociații

Av. Diana Fechete

21.11.2022

 [1] Sebastian Bodu, Legea societăților comentată și adnotată, Ediția 2017, Editura Rosetti, p. 165.
[2] Prin Sentința nr. 32/2021 din 26 martie 2021

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe