Aspecte de interes în materia dreptului de autor cu privire la programele pentru calculator

30.05.2022

I. Întinderea protecției programelor pentru calculator

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, „Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt: a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator”.

Protecția specifică drepturilor de autor din acest domeniu:

  • include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele;
  • exclude ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale;

Deși textul legal menționat anterior face referire la operele originale, dreptul de autor conferă protecție și operelor derivate (art. 8 Legea nr. 8/1996). Opera care se inspiră dintr-o operă anterioară (adaptare sau traducerea) poate fi originală în măsura în care ea poartă amprenta traducătorului sau a celui ce realizează adaptarea – chestiunea fiind identică și în ceea ce privește programele pentru calculator.

 

II. Protecția oferită titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator

Titularul dreptului de autor asupra unui program pentru calculator beneficiază de drepturile patrimoniale și nepatrimoniale „de drept comun”, precum:

- dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică (art. 10 lit. a Legea 8/1996);

- dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei (art. 10 lit. b Legea 8/1996);

- dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică (art. 10 lit. c Legea 8/1996);

- dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa (art. 10 lit. d Legea 8/1996);

- dreptul de a autoriza sau interzice reproducerea operei, distribuirea operei, importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă, închirierea operei, împrumutul operei (art. 13 lit. a – e din Legea 8/1996) șamd.

Suplimentar și în mod specific, titularul dreptului de autor asupra unui program pentru calculator are dreptul de a realiza și de a autoriza:

- reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea;

- traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;

- distribuirea şi închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.

Cu toate acestea, potrivit art. 74 alin. (2) din Legea 8/1996, ulterior primei vânzări a copiei unui program pentru calculator pe piața internă, se epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaţa internă. Cu alte cuvinte, în această ipoteză, titularul dreptului de autor renunță la dreptul de exclusivitate în ceea ce privește autorizarea distribuirii unei copii a programului, însă această renunțare, de regulă, nu este una gratuită.

 

III. Subiectul dreptului de autor

Deși noțiunea de „autor” are în vedere persoanele fizice, în considerarea capacității creative a acestora, titularul  dreptului de autor poate fi deopotrivă atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică.

Persoana juridică poate fi titularul dreptului de autor, dacă a dobândit acest drept pe cale succesorală sau contractuală. În varianta dobândirii convenționale, dreptul de autor se poate naște și direct în patrimoniul persoanei juridice, fără a fi necesar transferul dreptului de autor.

Cu referire la această din urmă teză, facem trimitere inclusiv la dispozițiile art. 75 din Legea 8/1996, potrivit căruia „În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă”.

Astfel, titularul dreptului de autor în această materie poate fi autorul însuși, însă în cele mai multe cazuri, acesta este angajatorul sau comanditarul programului.

Pentru a sumariza, autorul este persoana fizică care a creat programul, însă legea oferă posibilitatea ca dreptul de autor să fie transmis pe cale succesorală sau contractuală către o altă persoană, de această dată fizică sau juridică, care dobândește în această modalitate calitatea de titular al dreptului de autor, bucurându-se astfel de protecția oferită de lege.

 

IV. Acte care pot fi efectuate fără autorizarea titularului dreptului de autor

Dispozițiile art. 77 – art. 81 din Legea nr. 8/1996 reglementează condițiile în care utilizatorul unui program pentru calculator poate efectua unele acte asupra programului, fără a fi necesară autorizarea titularului dreptului de autor.

Astfel, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele de reproducere, actele de traducere, cele de aranjare, de transformare a programului pentru calculator, precum şi cele necesare reproducerii rezultatului acestor operațiuni, în măsura în care sunt necesare pentru utilizarea programului pentru calculator într-un mod corespunzător destinației lui ori pentru corectarea erorilor.

De asemenea, pentru protejarea titularului dreptului de utilizare pentru ipoteza în care nu are acces la programul original, art. 78 alin. (1) instituie că "Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului".

În continuare, art. 78 alin. (2) Legea 8/1996 prevede că "Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, să analizeze, să studieze sau să testeze funcţionarea acestui program, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de instalare, afişare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să le efectueze".

Bineînțeles că scopul acestei excepții este de a oferi utilizatorului legitim posibilitatea de a folosi programul pentru calculator potrivit destinației sale.

Nu în cele din urmă, art. 79 Legea 8/1996 reglementează dreptul de descompunere, care constă în faptul că „Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator”.

Astfel, reproducerea codului sau traducerea formei lui nu depinde de autorizarea titularului dreptului, dacă este fundamentală pentru operabilitatea cu un alt program pentru calculator.

Trebuie avut în vedere că, în temeiul art. 81 Legea 8/1996, dreptul de descompunere nu poate fi exercitat dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau se împiedică utilizarea normală a programului pentru calculator.

 

V. Repere jurisprudențiale

Dată fiind lipsa unei definiții concrete a noțiunii de „program pentru calculator”, au existat de-a lungul timpului dispute în ceea ce privește componentele unui program care sunt protejate prin dreptul de autor.

În acest sens, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin cauza C-406/10, a statuat faptul că limbajul de programare și funcționalitatea unui program pentru calculator nu constituie o formă de exprimare a programului pentru calculator, astfel că nu intră sub incidența normelor legale în materie.

În opinia Curții, dacă am admite faptul că funcționalitatea oricărui program pentru calculator ar putea fi protejată prin dreptul de autor, acest aspect ar conduce la o posibilitate de monopolizare a ideilor, periclitând astfel progresul tehnic și al dezvoltării industriale.

Mai departe, în vederea protejării dreptului de autor, instanța de judecată va trebui să aprecieze măsura în care programul pentru calculator constituie o operă originală sau cel puțin poate fi clasificat drept o operă derivată.

Datorită reglementării noțiunii de originalitate în mod vag de către legiuitor, judecătorul va avea o mare putere de apreciere, care va trebui să cerceteze în ce măsură soluțiile, căile alese de autor poartă marca personalității acestuia, ori dacă el a avut cu adevărat posibilitatea alegerii pentru a se concluziona că amprenta personală era posibilă și necesară[1].

 

VI. Concluzii

Concluzionând, deși legislația națională nu prezintă un set de norme extins în ceea ce privește protecția programelor pentru calculator, aceasta cuprinde dispozițiile necesare asigurării protecției, atât a titularului dreptului de autor, cât și a utilizatorului legitim al unui program pentru calculator.

Legea oferă posibilitatea ca dreptul de autor asupra unui program pentru calculator să fie transmis prin cesiune sau moștenire, iar calitatea de titular al dreptului de autor astfel obținută se bucură de protecție juridică, în condițiile prezentate în secțiunile anterioare.

În vederea asigurării folosirii programului pentru calculator potrivit destinației sale, legiuitorul a acordat utilizatorului legitim al programului o libertate mai mare în ceea ce privește actele pe care le poate întreprinde fără a fi necesară autorizarea titularului dreptului de autor.

Astfel, normele legale care instituie regimul juridic al dreptului de autor cu privire la programele pentru calculator au ca scop nu doar protejarea titularului dreptului, ci inclusiv protejarea utilizatorului legitim al unui program în eventualitatea unei conduite abuzive a titularului dreptului de autor.

 

MAXIM / Asociații

Av. Tejan Călina

17.06.2022[1] V. Roș, Dreptul proprietății intelectuale, Vol.I, Ed. C.H.Beck, București, 2016, pag. 224

 
SHARE VIA
Subscribe to Newsletter

Subscribe